Výchovná poradkyňa:  PaedDr. Erika Guštafíková

Konzultačné hodiny:   utorok  12:30 – 13:30,  podľa potreby – iný termín

Podľa zákona 317/2009 Z.z. výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka.

Dôležité adresy, kontaktné telefónne čísla:

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Mládežnícka 34, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4134751 alebo 048/4134752

 • Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva

Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048/4142116, 4143330, e-mail: csppbb@gmail.com

 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica
tel.: 0944985061, mail: scspp.bb@gmail.com

Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

www.minedu.sk  – portál MŠVVaŠ SR
www.modernaskola.sk – rodičovský servis – informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ
www.prevenciasikanovania.sk – nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie  o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu odbúranie násilia v školách s podporou MŠVVaŠ SR
www.stredneskoly.sk
www.kamposkole.sk
www.povolania.eu
www.svsmi.sk
www.skoly-info.sk
www.svetprace.sk

Linky pomoci:

 • Linka detskej dôvery: https://www.linkadeti.sk/domov,
 • linka dôvery Nezábudka: https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,
 • internetové linky dôvery: https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,
 • Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk,
 • online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na www.prevenciakriminality.sk,
 • psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.

Informácie o prihláškach na stredné školy v školskom roku 2021/2022

Talentové odbory vybraných stredných škôl

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zubný technik, diplomovaný zdravotnícky záchranár, masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium – bilingválne štúdium, gymnázium – šport, skupina študijných odborov 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umelecko-remeselná tvorba II, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných školách.

BILINGVÁLNE, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIÁ, UMELECKÉ, PEDAGOGICKÉ, ZDRAVOTNÉ ŠKOLY

 • do 1. 2. 2022 – zverejnené kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu
 • do 20. 2. 2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ  na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, doplniť diplomy a potvrdenia úspechov na súťažiach
 • do 28. 2. 2022 – hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ s talentovými odbormi za celú ZŠ
 • talentové skúšky od 15. marca – 30. apríla 2022 – uchádzači vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru (psychodiagnostické testy) testy z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky), v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
 • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, elektronicky, doručí poštou
 • potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý / termín a formulár bude uvádzať každá SŠ na svojej webovej stránke/.

Netalentové odbory stredných škôl

 • 6.4. a 7.4. 2022 –  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov
       21.4. a 22.4. 2022 – Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov- náhradný termín
 • výsledky testovania – SŠ si vyžiadajú od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel
 • do 31.3. 2022 – zverejnené kritériá stredných škôl na netalentové odbory
 • do 10.4. 2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory, doplniť diplomy a potvrdenia účasti na súťažiach
 • do 20. 4. 2022 – hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ za celú ZŠ
 • 9. máj 2022 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 12. máj 2022 –  1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • 21. jún 2022 – 2. kolo prijímacích skúšok – len školy, ktoré nenaplnili triedy a pre žiakov, ktorí neboli prijatí v 1.kole
 • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, elektronicky,  doručí poštou
 • potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý / termín a formulár bude uvádzať každá SŠ na svojej webovej stránke/.

Informácie o prihláškach na stredné školy pre bilingválne gymnáziá – 8. ročník

 • do 1. 2. 2022 – zverejnené kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na bilingválne gymnázia
 • do 20. 2. 2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ  na bilingválne gymnáziá, doplniť diplomy a potvrdenia úspechov na súťažiach
 • do 28. 2. 2022 – hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na bilingválne gymnáziá za celú ZŠ
 • talentové skúšky od 15. marca – 30. apríla 2021 – uchádzači vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru (psychodiagnostické testy) testy z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (prijímacia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky), v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
 • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, elektronicky, doručí poštou
 • potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý / termín a formulár bude uvádzať každá SŠ na svojej webovej stránke/.

Informácie o prihláškach na stredné školy pre osemročné gymnáziá – 5. ročník

 • do 31.3. 2022 – možnosť nahlásiť výchovnému poradcovi záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, dopĺňať diplomy a úspechy na súťažiach, rozdanie prihlášok na osemročné gymnáziá žiakom
 • do 10.4. 2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory, vrátane osemročných gymnázií, doplniť diplomy a potvrdenia účasti na súťažiach
 • do 20. 4. 2022 – hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ za celú ZŠ
 • 9. máj  2022 – 1. termín prijímacích skúšok / vrátane osemročných gymnázií /
 • 12. máj 2022 –  2. termín prijímacích skúšok / vrátane osemročných gymnázií /
 • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, elektronicky, doručí poštou
 • potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý / termín a formulár bude uvádzať každá SŠ na svojej webovej stránke/.

Ďalšie dôležité informácie

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

Pri prijímaní na štúdium na stredné školy postupujú riaditelia škôl v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z. z. o sústave ZŠ a SŠ v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č.145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Dôležité termíny prijímacích skúšok

 • 15. 3. – 30. 4. 2022 – talentové skúšky
 • 9. 5. 2022 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 12. 5. 2022– 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 21. 6. 2022 – 2. kolo prijímacích skúšok

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky (nevzťahuje sa na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania).

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠVVaŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrh riaditeľov stredných škôl alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

Systém duálneho vzdelávania

 1. Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom umožniť plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, ktorý od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
 2. Stredným odborným školám sa odporúča vytvárať partnerstvá so zamestnávateľmi na účely prípravy žiakov na budúce povolanie, povolania a odborné činnosti v systéme duálneho vzdelávania.
 3. V systéme duálneho vzdelávania musí stredná odborná škola uzavrieť so zamestnávateľom písomnú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.
 4. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania.
 5. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.

Prihlášky na stredné školy

 • Vyplňuje a kompletizuje výchovný poradca ZŠ.
 • Žiak si môže podať 2 prihlášky, + 2 na talentovú, t.j. na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností, talentu.
 • Môžu sa podať aj dve prihlášky na jednu školu, ale na rôzne odbory.
 • Obe prihlášky sú rovnocenné.
 • Na prihláškach majú žiaci uvedený prospech v 5.,6.,7.,8. a 1. polroku 9. ročníka, úspešnosť v % po napísaní Testovania 9 – dopĺňa si SŠ po dodaní výsledkov z NÚCEMu, úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole – musia byť dokladované potvrdením organizátora súťaže, prípadne kópiou diplomu overenou ZŠ. K prihláške je možné priložiť diplomy maximálne dvoch súťaží. Na prihláške je uvedený aj termín prijímacích skúšok.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení

Rodič môže zapísať uchádzača (dieťa)  len na jednu vybranú školu. V prípade, že vyhovel prijímacím pohovorom, na SŠ doručuje poštou alebo elektronicky Potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na SŠ. Toto potvrdenie má každá SŠ zverejnené na svojej webovej stránke, termín doručenia posledné dva školské roky určoval minister školstva.

Všetky uvedené termíny boli určené podľa Harmonogramu prijímacieho konania 2021/2022 a vychádzajú z platného školského zákona. V prípade mimoriadnej situácie môže minister školstva termíny zmeniť. O všetkých zmenách v prijímacom konaní bude informovať žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov výchovná poradkyňa.