Voľné pracovné pozície

OZNAM

Základná škola, Školská 4, SELCE príjme:

  1. učiteľa anglického jazyka, s nástupom od 2.9.2022
  2. učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, s predpokladaným nástupom od 2.5.2022
  3. vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 2.5.2022

Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie.

Vyžaduje sa:

  • kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • serióznosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup, osobná angažovanosť

Svoje žiadosti zasielajte na adresu školy – Základná škola, Školská 4, 976 11 SELCE, alebo na email školy riaditel.zsselce@gmail.com do 15.3.2022.