Usmernenie k priebehu začiatku školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020
(v stredu) o 08:00 hod.
Zúčastnia sa ho všetci žiaci školy bez sprievodu zákonných zástupcov.

Jeden zákonný zástupca môže sprevádzať iba žiaka prvého ročníka
(musí mať na tvári rúško a pri vstupe použije dezinfekciu rúk)

Príchod žiakov do areálu školy:
1/  Areál školy bude otvorený od 07:20hod. pre žiakov prichádzajúcich z okolitých dedín autobusom, 7:45 hod. pre ostatných žiakov.
2/  Žiaci I. stupňa (ročníky 1.–4.) vstupujú do areálu hlavným vchodom, absolvujú ranný filter, odovzdajú tlačivo „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020/2021“. V areály školy ich bude čakať triedny učiteľ, s ktorým odídu do triedy.
3/   Žiaci II. stupňa vstupujú do areálu školy vedľajším vchodom (vchod od jedálne) absolvujú ranný filter, odovzdajú tlačivo „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020/2021“. V areály školy ich bude čakať triedny učiteľ, s ktorým odídu do triedy.

Priebeh:
Otvorenie školského roka bude prebiehať prostredníctvom školského rozhlasu a žiaci si príhovor vypočujú v triedach. Po skončení slávnostnej časti žiaci zostávajú v triedach spolu s triednymi učiteľmi, ktorí im podajú inštrukcie na nadchádzajúce dni. V čase 9:15 až 9:30 hod. žiaci v dohodnutom poradí v sprievode triedneho učiteľa opustia areál školy.

Každý žiak musí pri vstupe odovzdať predpísané tlačivo: „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020/2021“

Bez tohto tlačiva sa žiak otvorenia školského roka nemôže zúčastniť!!!!!!

Školský klub detí 2.9. 2020 NEBUDE!

Vyučovanie sa začne 3.9. 2020 o 07:45 hod.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.