Oznamy školskej jedálne – tel. 048/4181119

OBJEDNÁVANIE OBEDOV

Dňom 1.11.2021 nadobúda účinnosť VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov školskej jedálne pre stravníkov.
Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/201 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR bola ukončená 30.06.2021.

Od septembra 2021 sú podľa 3. finančného pásma na nákup potravín platby nasledovne:
I. stupeň      1,21 € / obed
II. stupeň     1,30 € / obed

Réžia od 1.11.2021 podľa VZN  č. 3/2021 – zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na úhradu režijných nákladov školskej jedálne vo výške 4,00 €/ mesačne bezhotovostne na účet Materskej školy Selce vedený v Prima Banka Slovensko, a.s. Žilina, číslo účtu:
IBAN: SK28 5600 0000 0012 4088 1008
Sumu na úhradu si vypočítate počtom školských dní konkrétneho mesiaca vynásobenú cenou za jeden obed  a k tomu  prirátate sumu  4,00 € réžia. Elektronický stravovací systém Vám umožňuje neobmedzený vklad aj na niekoľko mesiacov dopredu vďaka prenosu kreditu v €.

Platby prosíme realizovať včas, aby peniaze prišli v dostatočnom predstihu na účet školskej jedálne. Medzibankový prevod trvá niekedy 3 dni a žiak by mohol zostať bez kreditu a teda bez obeda. Žiadame rodičov posielať na účet ŠJ sumu aspoň vo výške nákladov 1 mesiaca.

Zdravá výživa – dnes často opakované slová. Mnoho ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Stravovanie rozhoduje o našom zdraví i o našej chorobe. Je určujúcim faktorom toho, ako sa cítime i ako vyzeráme. V spojení s aktívnym pohybom má priamy vplyv na dĺžku a kvalitu nášho života. Na výživu a jej kvalitu sú kladené zvýšené nároky práve v období predškolského a školského veku detí. V tom čase im treba podávať rôznorodú a energeticky vyváženú stravu.

Stravovanie v školských jedálňach podlieha prísnym predpisom, a preto je tu strava pestrá s obsahom výživových látok, ktoré nepodporujú obezitu detí.

Výhodou školskej stravy je plnohodnotné teplé jedlo. Podľa odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva SR, školské stravovanie dnes predstavuje systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým najmä vtedy, ak sú pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov na výživu. Základné podmienky školského stravovania sú uvedené v školskom zákone a všeobecne záväzných predpisoch, ako sú zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov a odporúčané výživové dávky, s primeraným akceptovaním návrhov, pripomienok a osobitostí stravovania v rodinách detí a ich stravovacích návykov.

Školská jedáleň je zapojená do projektov:
Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny
Mlieko pre školy v EÚ (školské mlieko zabezpečuje spoločnosť RD Selce – Mliekáreň)

Výroba jedál v školskej jedálni sa riadi podľa:

  • odporúčaných výživových dávok potravín podľa vekových kategórií
  • materiálno – spotrebných noriem pre školské stravovanie
  • hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe – HACCP
  • vopred zostaveného jedálneho lístka a dodržiavaním výživovej hodnoty jedál

Od IX/2019 používame elektronický stravovací systém. Do tohto systému je nutné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacie Mena (login) a hesla. Tieto ste dostali na konci školského roka od vedúcej školskej jedálne, prípadne si vyzdvihnete v školskej jedálni pri zakúpení čipovej karty. Čipová karta nahradila stravovacie lístky. Cena za čipovú kartu 2,00 €. Objednávanie stravy sa realizuje prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý sa nachádza v školskej jedálni alebo na internetovej adrese stravovacieho systému Stravovací systém ŠJ Selce. Pridelené prihlasovacie heslo si môžete po prvom prihlásení zmeniť v časti „zmena hesla“. Zmenené heslo uvádzať bez diakritiky.

Stravu je možné objednať na celý týždeň, najneskôr však deň vopred do 14:00 hod. Obed je potrebné objednať si. Obedy, ktoré budú vydávané v pondelok je potrebné objednať vždy najneskôr posledný vyučovací deň v týždni do 14:00 hod. Obed teda nie je automaticky prihlásený, ako tomu bolo doteraz.

Objednaný obed je možné odhlásiť predchádzajúci deň do 14:00 hod. prostredníctvom internetu alebo objednávacieho terminálu v školskej jedálni a len v prípade choroby najneskôr do 7:30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Zásady zostavovania jedálnych lístkov
Pri zostavovaní jedálnych lístkov dbáme na dodržiavanie časovej a obsahovej štruktúry zaraďovaných jedál a nápojov. Počas 5 stravovacích dní jedálny lístok obsahuje:
2 hlavné mäsové jedlá,
1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
2 hlavné múčne a zeleninové jedlá

Zásady zostavovania jedálnych lístkov možno prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní a finančným podmienkam nákupu potravinových zložiek.

V poslednom čase narastá problém v školských jedálňach, ktorý sa týka odnášania neskonzumovaných obedov v školskej jedálni. Odnášanie obedov (aj nedojedených) sa týka nielen zamestnancov školy ale aj žiakov, ktorí si jedlo prekladajú z taniera do rôznych prinesených nádob.

V súvislosti s uvedeným problémom Vám predkladám stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR:

„Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania vôbec neuvažuje s možnosťou odnášania nedojedených jedál do rôznych prinesených súkromných nádob. Okrem toho v § 26 zákona MZ SR č. 355/200 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uložené povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenie spoločného stravovania a jednou z nich aj aj postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správne výrobnej praxe pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti pokrmov a nápojov. V zmysle §24 ods. 5 písm. b/ citovaného zákona je prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež povinný zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotnej neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou. Pri nedodržaní tejto povinnosti hrozia prevádzkovateľovi zariadenie sankcie. V prípade, že by bolo umožnené odnášať zo školskej jedálne do rôznych nádob neskonzumované zvyšky obeda, hrozí najmä epidemiologické riziko a vznik alimentárnych ochorení, nakoľko už by neboli  dodržané podmienky HACCP, v rámci ktorých je práve teplotný reťazec veľmi kritickým kontrolným bodom. Prevádzkovateľ nemôže byť zodpovedný a sankcionovaný za nedodržanie teplotného reťazca v prípade výskytu alimentárneho ochorenia u detí ako následku odnosu stravy a nesprávneho skladovania s prípadným rizikom sekundárne kontaminovaných nádob.

Na základe uvedeného nie je možné povoliť odnášanie neskonzumovaných zvyškov obedov zo školských jedální. Neskonzumované zvyšky zaraďujeme medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, s ktorým sa má nakladať v zmysle platnej legislatívy a schváleného prevádzkového poriadku zariadenia.

Mgr.RNDr.MUDr. Ján Mikas, PhD. ,  Hlavný hygienik Slovenskej republiky „

Ďalej citujem stanovisko : Mgr. Ľudmila Očenášová
Oddelenie odborných a metodických činností
Odbor školstva
Okresný úrad Banská Bystrica

„Podľa § 140 ods. 1) zákona č. 245/200/ Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa školská jedáleň zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
Konzumácia jedál je neoddeliteľnou súčasťou činnosti školskej jedálne. Zariadenia školského stravovania nie sú zriadené za účelom výdaja jedál a nápojov do prepravných nádob do domáceho prostredia.“