Oznamy školskej jedálne – tel. 048/4181119

OBJEDNÁVANIE OBEDOV

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Selce č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej školy v súlade s § 140 ods. 10 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jeden deň určený príspevok:

Stravné:        I. stupeň    0,01 € (pri nedodržaní dvoch podmienok celú čiastku 1,21 €)

      II. stupeň   0,10 € (pri nedodržaní dvoch podmienok celú čiastku 1,30 €)

Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri ZŠ paušálne mesačne čiastkou na jedného stravníka  3,50 €/ mesiac.

Zdravá výživa – dnes často opakované slová. Mnoho ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Stravovanie rozhoduje o našom zdraví i o našej chorobe. Je určujúcim faktorom toho, ako sa cítime i ako vyzeráme. V spojení s aktívnym pohybom má priamy vplyv na dĺžku a kvalitu nášho života. Na výživu a jej kvalitu sú kladené zvýšené nároky práve v období predškolského a školského veku detí. V tom čase im treba podávať rôznorodú a energeticky vyváženú stravu.

Stravovanie v školských jedálňach podlieha prísnym predpisom, a preto je tu strava pestrá s obsahom výživových látok, ktoré nepodporujú obezitu detí.

Výhodou školskej stravy je plnohodnotné teplé jedlo. Podľa odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva SR, školské stravovanie dnes predstavuje systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým najmä vtedy, ak sú pri zostavovaní jedálnych lístkov rešpektované odporúčania odborníkov na výživu. Základné podmienky školského stravovania sú uvedené v školskom zákone a všeobecne záväzných predpisoch, ako sú zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov a odporúčané výživové dávky, s primeraným akceptovaním návrhov, pripomienok a osobitostí stravovania v rodinách detí a ich stravovacích návykov.

Školská jedáleň je zapojená do projektov:
Európsky program podpory konzumácie ovocia a zeleniny
Mlieko pre školy v EÚ (školské mlieko zabezpečuje spoločnosť RD Selce – Mliekáreň)

Výroba jedál v školskej jedálni sa riadi podľa:

  • odporúčaných výživových dávok potravín podľa vekových kategórií
  • materiálno – spotrebných noriem pre školské stravovanie
  • hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe – HACCP
  • vopred zostaveného jedálneho lístka a dodržiavaním výživovej hodnoty jedál

Od IX/2019 používame elektronický stravovací systém. Do tohto systému je nutné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacie Mena (login) a hesla. Tieto ste dostali na konci školského roka od vedúcej školskej jedálne, prípadne si vyzdvihnete v školskej jedálni pri zakúpení čipovej karty. Čipová karta nahradila stravovacie lístky. Cena za čipovú kartu 2,00 €. Objednávanie stravy sa realizuje prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý sa nachádza v školskej jedálni alebo na internetovej adrese stravovacieho systému Stravovací systém ŠJ Selce. Pridelené prihlasovacie heslo si môžete po prvom prihlásení zmeniť v časti „zmena hesla“. Zmenené heslo uvádzať bez diakritiky.

Stravu je možné objednať na celý týždeň, najneskôr však deň vopred do 14:00 hod. Obed je potrebné objednať si. Obedy, ktoré budú vydávané v pondelok je potrebné objednať vždy najneskôr posledný vyučovací deň v týždni do 14:00 hod. Obed teda nie je automaticky prihlásený, ako tomu bolo doteraz.

Objednaný obed je možné odhlásiť predchádzajúci deň do 14:00 hod. prostredníctvom internetu alebo objednávacieho terminálu v školskej jedálni a len v prípade choroby najneskôr do 7:30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Zásady zostavovania jedálnych lístkov
Pri zostavovaní jedálnych lístkov dbáme na dodržiavanie časovej a obsahovej štruktúry zaraďovaných jedál a nápojov. Počas 5 stravovacích dní jedálny lístok obsahuje:
2 hlavné mäsové jedlá,
1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
2 hlavné múčne a zeleninové jedlá

Zásady zostavovania jedálnych lístkov možno prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní a finančným podmienkam nákupu potravinových zložiek.