Ako fungujeme

Školský klub detí pri Základnej škole v Selciach je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. V školskom roku 2019/2020 školský klub navštevuje 70 detí, organizačne je rozdelený na tri oddelenia:

  1. oddelenie je pod vedením Mgr. Kristíny Svoreňovej, oddelenie navštevujú žiačky a žiaci prvého ročníka,
  2. oddelenie má na starosti Mgr. Monika Pondelová, v tomto oddelení sú žiačky a žiaci druhého a štvrtého ročníka,
  3. oddelenie funguje so skrátenou činnosťou, a to do 14:40 hod., dané oddelenie navštevujú žiačky a žiaci tretieho a štvrtého ročníka  a je pod vedením Mgr. Márie Bakusovej.

Prevádzka školského klubu sa začína ráno o 6:30 hod. ako ranný klub detí a trvá do 7:30 hod. Školský klub potom pokračuje činnosťou po vyučovaní, a to od 11:20 hod do 16:30 hod. Záverečná činnosť klubu, t. j. od 15:30 do 16:30 hod. prebieha v prvom oddelení.

Hlavnou myšlienkou školského klubu detí je tvorivo a efektívne využívať voľný čas žiačok a žiakov prvého stupňa základnej školy a rozvíjať pozitívne vzťahy medzi deťmi. Činnosti školského klubu sú zamerané predovšetkým na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiačok a žiakov v čase mimo vyučovania. Dôležitou súčasťou činnosti je aj samotná príprava na vyučovanie. Vo výchovno-vzdelávacom pláne sa striedajú aktivity tak, aby sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy, t. j. spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, telesná, zdravotná a športová, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok so vzdelávaním. Odpočinková, relaxačná a rekreačná činnosť je zameraná na odreagovanie detí od školským povinností. Vykonáva sa v priestoroch školského klubu, školského dvora alebo v okolí základnej školy. Podstatnú časť činnosti tvorí pobyt na čerstvom vzduchu.

Činnosť školského klub detí sa riadi výchovno-vzdelávacím plánom, t. j. základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť.

Organizácia

Režim dňa:

  • 6. 30  – 7. 30 – ranný klub (relaxačné činnosti)
  • 11. 30 – 13. 00 – relaxačné činnosti, obed v školskej jedálni
  • 13. 00 – 14. 00  – rekreačná činnosť na čerstvom vzduchu
  • 14. 00 – 15. 00 – príprava na vyučovanie
  • 15. 00 – 15. 30  – záujmová činnosť podľa tematických oblastí
  • 15. 30 – 16. 30 –  odpočinková činnosť

Zo života školského klubu