Školský klub detí – zmena poplatku

Vážení rodičia,
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Selce č. 2/2017 bol odsúhlasený poplatok za školský klub detí vo výške 7,50.- €.

Preto s platnosťou od 1.11.2017 bude prevodný príkaz zadávaný takto:

Číslo účtu školy: SK81 5600 0000 0012 3716 0007
Suma: 7,50.- €
Variabilný symbol: číslo, ktoré má žiak pridelené školským klubom – povinný údaj
Špecifický symbol: vždy 17067405
Konštantný symbol: vždy 0558
Poznámka: uviesť PRIEZVISKO a MENO dieťaťa

V prípade akéhokoľvek iného údaju, ako je na predpise, bude platba vrátená a dieťa nebude mať poplatok zaplatený!

Suma musí byť pripísaná na účet školy do 10. dňa v mesiaci. V prípade, že platba na účte pripísaná nebude, žiak od nasledujúceho dňa až do pripísania platby, školský klub detí nebude môcť navštevovať!

Trvalý príkaz NEZADÁVAŤ! (nakoľko výška sumy sa bude meniť)

Mgr. Peter Kráčik
riaditeľ ZŠ