Poplatok ŠKD

Vážení rodičia,

na základe VZN č. 3/2021 v článku 3, o určení príspevku na čiastočné náklady súvisiace s činnosťou ŠKD, ktorý je súčasťou ZŠ Selce, Vám oznamujeme, že s platnosťou od 1.11. 2021 je výška mesačného príspevku 10,-€ na mesiac.
Príspevok sa hradí bezhotovostne a je potrebné ho poukázať na číslo účtu IBAN: SK81 5600 0000 0012 3716 0007 vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza.