Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., riaditeľ Základnej školy, Školská 4, SELCE

u d e ľ u j e

dňa 18.5. 2022 riaditeľské voľno pre žiakov 4. ročníka a žiakov 6.- 9.ročníka (okrem žiakov, ktorí reprezentujú školu vo florbale).
Riaditeľské voľno je udelené z organizačných dôvodov – celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T5/2022.
Žiaci , ktorých sa riaditeľské voľno týka sú automaticky odhlásení zo stravy. Vyučovanie bude pokračovať podľa riadneho rozvrhu hodín 19.5. 2022.