Oznam rodičom – zmena poskytovania dotácií na stravu

Vážení rodičia,

Od 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky(ďalej len „zákon o dotáciách“).

Uvedené právne úpravy od nového školského roka 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • Ukončenie plošného poskytovania dotácii v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí (ide o deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • V zmysle § 4 ods.3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. (ďalej len „dieťa v HN),
  • V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa národ na sumu a daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku ,žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením

Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

Žiadame rodičov – fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa, ktorí chcú poberať dotáciu na stravu, aby doručili jeden z nižšie uvedených podkladov:

  • Potvrdenie (UPSVAR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • Potvrdenie (UPSVAR), že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia (tlačivo v prílohe) na vyživované dieťa (obaja zákonní zástupcovia, ak žijú v spoločnej domácnosti)

Prosíme rodičov, aby originály horeuvedených dokladov čo najskôr  doručili do ZŠ.