Oznam riaditeľstva ZŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE príjme:

– vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022

Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie.

Vyžaduje sa:

– kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka
– serióznosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup, osobná angažovanosť

Svoje žiadosti zasielajte na adresu školy – Základná škola, Školská 4, 976 11 SELCE, alebo na email školy riaditel.zsselce@gmail.com.