Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú školský klub detí, že s účinnosťou od 1. apríla 2017 sa bude poplatok za ŠKD uhrádzať bezhotovostne – prevodom na účet v banke.

Každé dieťa obdrží číslo, ktoré bude slúžiť ako VARIABILNÝ SYMBOL !

Doporučujeme rodičom, aby zadali v banke trvalý príkaz.

Spôsob úhrady: trvalý príkaz, vklad na účet.

Príspevok na ŠKD je potrebné uhradiť na účet

vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci !

Žiadame Vás, aby ste dodržiavali uvedenú sumu, termín

 a platbu na 1 mesiac.

Údaje k platbám:

Číslo účtu: 1240888007/5600   PRIMA BANKA

IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007

Variabilný symbol:    ……………

Konštantný  symbol: 0308

Špecifický symbol: MMRRRR   /mesiac a rok/  /apríl 2017=042017/

Suma:  7,23 €     / slovom: sedemeurdvadsaťtricentov/

DOLEŽITÉ !!! 

Do správy pre adresáta uviesť:

MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA !!!