Oznam pre rodičov od 6.12.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od  6.12. – 10.12. 2021:

Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne:

1/    Žiaci ročníkov 1,2,3 a 4 sa učia prezenčne.

Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu,

od   7:30 –  7:40 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy,

od   7:45 hod. –  vyučovanie podľa rozvrhu.

Od  skončenia vyučovania podľa rozvrhu začína činnosť ŠKD

        pre žiakov 1, 2. a 3.ročníka do 16:30 hod.,

        pre žiakov 4. ročníka do 14:45 hod..   

2/   Žiaci ročníkov 5,6,7,8 a 9 na základe Vyhlášky RÚVZ  sa učia dištančne. 

Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčnou formou.

      

Žiaci, ktorí neboli v škole viac ako tri po sebe idúce dni ( vrátane víkendov ), musia pred vstupom do areálu školy odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo „ Prehlásenie o bezpríznakovosti“.

Žiaci počas vyučovania musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Mimo tried je nosenie rúšok bez zmeny.

Krúžková činnosť bude pre žiakov I. stupňa NEBUDE.

Pripomínam dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1/   Dodržiavajte dohodnutý nástup detí do školy – žiaci I. stupňa od 7:30 do 7:40 hod..

2/   Do školy posielajte len deti, ktoré sú 100% zdravé.

3/  Merajte im teplotu každé ráno už doma a pri zvýšených hodnotách dieťa do školy neposielajte.

4/   V prípade výzvy učiteľa, že treba po dieťa prísť do školy, urobte tak bezodkladne.

5/  Testujte deti antigénovými testami, ktoré ste dostali 2x do týždňa.

Vzhľadom na stále sa meniacu pandemickú situáciu môže prísť k zmene v organizácii vyučovania.   Preto je potrebné sledovať Vašu e mailovú schránku.

 

Za pochopenie ďakujem.

Mgr. Peter KRÁČIK

 

  V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.