Oznam pre rodičov od 4.10.2021

Vážení rodičia,
dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 4.10. – 8.10. 2021:
Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne:
1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne.
Od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu
od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy
od 7:45 – vyučovanie podľa rozvrhu
od skončenia vyučovania podľa rozvrhu do 16:30 hod. činnosť ŠKD po oddeleniach.
2/ žiaci ročníkov 5 – 9 sa učia prezenčne.
Od 7:30 – 7:45 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy
od 7:45 – vyučovanie podľa rozvrhu.
Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov.
ZMENA!!!!!!!
Žiaci v jednotlivých triedach počas vyučovania nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Mimo tried je nosenie rúšok bez zmeny.
Vzhľadom k tomu, že chceme v čo najväčšej miere chrániť zdravie Vašich detí a zároveň neprerušovať a neobmedzovať vyučovací proces, pripomínam dodržiavanie časového intervalu nástupu do školy pre žiakov I. stupňa od 7:15 do 7:30 hod. a pre žiakov II. stupňa od 7:30 do 7:45. hod. Našim zámerom je nepremiešavať žiakov I. a II. stupňa.
Krúžková činnosť začína po 1.10. 2021. Krúžky pre žiakov ročníkov 1 – 4 a tie krúžky, kde sú žiaci len jednej triedy, začnú od 4.10. 2021 podľa harmonogramu. Krúžky, ktoré navštevujú žiaci ročníkov 5 – 9 a sú zmiešaní, začnú hneď ako to dovolí pandemická situácia.
V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.