Oznam pre rodičov od 29.11.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od  29.11. – 3.12. 2021:

Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne:

1/    žiaci  1. ročníka dištančne,

2/    žiaci ročníkov 2,3 a 4 sa učia prezenčne.

Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu

od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy

od   7:45 hod. –  vyučovanie podľa rozvrhu

od  skončenia vyučovania podľa rozvrhu

       pre žiakov 2. a 3.ročníka do 16:30 hod.

       pre žiakov 4. ročníka do 14:45 hod.   

4/    žiaci ročníkov 5 a 7 sa učia dňa 29.11. 2021 dištančne.

Od 30.11. 2021 prezenčne.

5/    Žiaci  ročníkov 6, 8 a 9 sa učia prezenčne.

Od   7:30 –  7:45 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy.

Od   7:45 –  vyučovanie podľa rozvrhu.  

Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov.

      

Žiaci, ktorí neboli v škole viac ako tri po sebe idúce dni ( vrátane víkendov ), musia pred vstupom do areálu školy odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo „ Prehlásenie o bezpríznakovosti“.

 

Pozor zmena!!!

Žiaci počas vyučovania musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Mimo tried je nosenie rúšok bez zmeny.

Krúžková činnosť bude pre žiakov I. stupňa pre jednotlivé ročníky.

Pripomínam dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1/   Dodržiavajte dohodnutý nástup detí do školy – žiaci I. stupňa od 7:15 do 7:30 hod., žiaci  II. stupňa od 7:30 do 7:40 hod.

2/   Do školy posielajte len deti, ktoré sú 100% zdravé.

3/  Merajte im teplotu každé ráno už doma a pri zvýšených hodnotách dieťa do školy neposielajte.

4/   V prípade výzvy učiteľa, že treba po dieťa prísť do školy, urobte tak bezodkladne.

5/  Testujte deti antigénovými testami, ktoré ste dostali, minimálne 2x do týždňa.

Vzhľadom na stále sa meniacu pandemickú situáciu môže prísť k zmene v organizácii vyučovania.   Preto je potrebné sledovať Vašu e mailovú schránku.

 

Za pochopenie ďakujem.

Mgr. Peter KRÁČIK

 

  V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.