Oznam pre rodičov od 17.5.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od

17.05. – 21.05. 2021:

1/   žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne podľa rozvrhu hodín

Prevádzka školy začína od 6:30 hod. a končí o 16:30 hod.

od   6:30 –  7:30 hod. ranný ŠKD pre všetkých žiakov 1. až 4. ročníka.

od   7:45  výuka podľa rozvrhu hodín

po skončení vyučovania ŠKD nasledovne:

  1. oddelenie – žiaci 1. ročníka do 16:30 hod.
  2. oddelenie – žiaci 2. ročníka do 16:30 hod.
  3. oddelenie – žiaci 3. a 4. ročníka do 14:45 hod.

Žiaci 3. a 4. ročníka prechádzajú po 14:45 hod. do I. alebo II. oddelenia podľa pôvodného rozpisu.

2/  žiaci ročníkov 5 – 9 sa učia prezenčne podľa rozvrhu hodín

Od 3.5. 2021 nie je potrebný test žiaka ani zákonného zástupcu žiaka. Naďalej platí zákaz vstupu do areálu školy. V prípade nevyhnutného vstupu zákonného zástupcu do budovy školy, je potrebné vopred sa nahlásiť a doporučuje sa mať platný 14 dňový test, alebo náhradu za test.

Žiaci všetkých ročníkov musia mať v interiéri prekryté horné dýchacie cesty rúškom, v exteriéri prekrytie rúškom podľa pokynov pedagóga.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá žiak v prípade, že bol neprítomný na vyučovaní tri a viac po sebe idúce dni.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých  žiakov.