Oznam pre rodičov od 10.1.2022

Vážení rodičia,

v prvom rade mi dovoľte v mene vedenia školy ako aj všetkých zamestnancov popriať Vám šťastný a úspešný rok 2022.

Zároveň posielam informáciu o  organizácii vyučovania v termíne od  10.1. – 14.1. 2022:

prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne:

1/    žiaci ročníkov 1 až 4 sa učia prezenčne.

Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu

od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy

od   7:45 hod. –  vyučovanie podľa rozvrhu

od  skončenia vyučovania podľa rozvrhu

       pre žiakov 1., 2. a 3.ročníka do 16:30 hod.

       pre žiakov 4. ročníka do 14:45 hod.

 

2/    žiaci ročníkov 5 až  9  sa učia prezenčne.

Od   7:30 –  7:45 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy.

Od   7:45 –  vyučovanie podľa rozvrhu.

Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov.

  

Všetci žiaci musia pred vstupom do areálu školy odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo „ Prehlásenie o bezpríznakovosti“.

 

Žiaci v priestoroch školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Krúžková činnosť bude pre žiakov I. stupňa pre jednotlivé ročníky.

Žiadame naďalej o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1/   Dodržiavajte dohodnutý nástup detí do školy – žiaci I. stupňa od 7:15 do 7:30 hod., žiaci  II. stupňa od 7:30 do 7:40 hod.

2/   Do školy posielajte len deti, ktoré sú 100% zdravé.

3/  Merajte im teplotu každé ráno už doma a pri zvýšených hodnotách dieťa do školy neposielajte.

4/   V prípade výzvy učiteľa, že treba po dieťa prísť do školy, urobte tak bezodkladne.

5/  Testujte deti antigénovými testami, ktoré ste dostali, minimálne 2x do týždňa.

 

Vzhľadom na stále sa meniacu pandemickú situáciu môže prísť k zmene v organizácii vyučovania.   Preto je potrebné sledovať Vašu e mailovú schránku.

 

 

Za pochopenie ďakujem.

Mgr. Peter KRÁČIK

 

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.