Vážení rodičia,

na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov školskej jedálne pre stravníkov č. 4/2022

Vám oznamujem, že s platnosťou od 1.1.2023 sa mení poplatok za ŠKD z pôvodných 10,-€ na novú výšku poplatku 15,-€.

Z tohto dôvodu Vás chcem poprosiť, aby ste si nastavili mesačné platby na novú výšku.

Zároveň Vás chcem upozorniť aj na zmenu výšky platby za obedy, ktorú Vám zverejní p. Patrášová – vedúca jedálne.

Ďakujem

Mgr. Peter KRÁČIK
riaditeľ školy