Oznam o voľných pracovných pozíciách

OZNAM riaditeľstva ZŠ SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE príjme:

  • učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022
  • vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022

Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie.

Vyžaduje sa:

  • kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • serióznosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup, osobná angažovanosť

Svoje žiadosti zasielajte na adresu školy – Základná škola, Školská 4, 976 11 SELCE, alebo na email školy  riaditel.zsselce@gmail.com,  do 30.6. 2022.