O škole

Hlavnou úlohou výchovno-vzdelávacieho procesu na škole je jeho realizácia na základe vedeckých poznatkov, rozvíjania demokracie a humanizmu so zreteľom na kvalitu výuky a vzťahu
k práci. V rámci možností, platných učebných osnov a plánov poskytuje škola žiakom základy dvoch cudzích jazykov – nemeckého a anglického.

Charakteristika žiakov

Spádovou oblasťou našej školy sú obce Selce, Priechod a Baláže, ale navštevujú ju aj žiaci z Banskej Bystrice,  Kynceľovej a Nemiec.V bežných triedach vzdelávame aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zo strany vyučujúcich je pre nich zabezpečený individuálny prístup a účinná starostlivosť. Vyučujúci spolupracujú s výchovnou poradkyňou školy,

 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici. Integrovaní žiaci majú vypracované individuálne vzdelávacie plány.

Škola v číslach

0 Žiakov
0 Ročníkov
0 Detí v školskom klube
0 Záujmových krúžkov