Stolnotenisový krúžok vedie Mgr. Ivana Medveďová.

Prihlásení žiaci sa stretávajú v školskom roku od začiatku mesiaca október do konca mesiaca máj každý utorok v čase od 13:45 do 15:00.

Cieľom záujmového útvaru je viesť žiakov k športovej aktivite, zručnostiam, sebaovládaniu, disciplíne a k zmysluplnému využívaniu voľného času žiakov v čase mimo vyučovania. Prostredníctvom aktívnej účasti žiakov na krúžku sú rozvíjané  ich kondičné aj koordinačné  schopnosti a zároveň je vytváraný prirodzený vzťah k pohybu, športu a zdravému životnému štýlu.