Krúžok Florbal vedie Mgr. Jana Brozmanová.

Prihlásení žiaci sa stretávajú v školskom roku od začiatku mesiaca október do konca mesiaca máj každý piatok v čase od 12:30 do 14:00.