Koncoročné hodnotenie

Na základe výsledkov hlasovania pedagogickej rady zo dňa 27.4.2020 bola schválená forma koncoročnej klasifikácie žiakov našej školy. Žiaci 1. ročníka budú hodnotení SLOVNE,  žiaci 2. – 9. ročníka budú hodnotení vo všetkých predmetoch ZNÁMKOU, okrem výchov – pri týchto bude uvedené ABSOLVOVAL.

Pri záverečnej klasifikácii budú v primeranej miere zohľadnené aj výsledky práce žiakov počas mimoriadnej situácie.