Informácie k prijímacím pohovorom 2020

Informácia k prijímacím pohovorom po prerušení vyučovania

Termín Testovania 9-2020 zostáva zatiaľ nezmenený 1.4.2020 a informácie sú na stránke NUCEM.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Zákonní zástupcovia žiakov by mali sledovať stránky škôl!

1. Stredná športová škola Banská Bystrica

Prijímacie pohovory sa zatiaľ konajú v pôvodnom termíne 15.-16.4. 2020.

Uchádzači o štúdium môžu využiť zaslanie vyplneného dotazníka elektronickou formou – papierový vyplnený dotazník stačí naskenovať/ odfotiť a zaslať v prílohe e-mailu.
Kontakt: sekretariat@sgbb.edupage.org

2. Evanjelické gymnázium

Prijímacie skúšky sú predbežne stanovené na termín 27-28. apríl 2020.

3. GJGT – bilingválna sekcia

Termín prijímacích skúšok do bilingválnej slovensko – francúzskej triedy sa presúva na obdobie od 30. marca 2020. Presný termín bude záujemcom o štúdium oznámený.