Informácia pre rodičov

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Selciach sa uskutoční v dňoch 4.4. a 5.4.2022 od 13:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy.

Zákonný zástupca sa bude môcť zápisu zúčastniť spolu s budúcim prváčikom.
Zákonný zástupca na toto stretnutie prinesie:
– vypísanú prihlášku, ktorú podpíšu zákonní zástupcovia dieťaťa. (V prípade, že by mal niekto problém prihlášku si stiahnuť, vypíše ju v škole),
– občiansky preukaz, na kontrolu osobných údajov,
– rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu pracovníkovi školy ),
– súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (k nahliadnutiu pracovníkovi školy),
– iné doklady potrebné pre kompletizáciu prihlásenia deti na plnenie školskej dochádzky (ak existujú),
– poplatok za učebnice 10,-€.

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na čísle telefónu 0905 453 327, alebo prostredníctvom e-mailu: riaditel.zsselce@gmail.com