ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY

V rámci environmentálnej výchovy sa v priebehu šk.r.2016/2017 uskutočnilo viacero aktivít zameraných na rozvíjanie environmentálneho povedomia žiakov.

Svetový deň životného prostredia, Svetový deň oceánov a Deň Zeme sme si pripomenuli prostredníctvom násteniek, zrealizovania aktivity „Environmentálna jar“, kvízu zameraného na globálne ekologické problémy a realizáciou viacerých experimentov zameraných na prírodné javy, ktorými žiaci 6.ročníka preukázali praktické zručnosti získané na hodinách fyziky.

Environmentálne aktivity s témou životného prostredia a ochrany prírody boli pre žiakov podnetom k zamysleniu sa nad touto aktuálnou problematikou súčasnosti.