Článok

Oznam – poplatky

Vážení rodičia, na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov školskej jedálne pre stravníkov č. 4/2022 Vám oznamujem, že s platnosťou od 1.1.2023...