Článok

Oznam – poplatky

Vážení rodičia, na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Selce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov školskej jedálne pre stravníkov č. 4/2022 Vám oznamujem, že s platnosťou od 1.1.2023...

Článok

Oznam pre rodičov – Vianoce

Vážení rodičia, od 23.12. 2022 (piatok) sa pre žiakov začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú do 8.1. 2023 (nedeľa). Vyučovanie sa začne 9.1. 2023 (pondelok). V mene vedenia školy, ale aj v mene svojom sa Vám chcem touto cestou poďakovať za pomoc a spoluprácu počas celého roka 2022. Zároveň mi dovoľte popriať Vám šťastné, veselé, pokojné...

Článok

Oznam pre rodičov – rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie ZŠ Selce, ktoré sa uskutoční dňa 21.9. 2022 ( streda ) o 16:00 hod. v budove školy. Po jeho skončení, podľa pokynov triednych učiteľov, budú nasledovať triedne rodičovské schôdzky.   Tešíme sa na Vašu účasť   Mgr. Peter KRÁČIK riaditeľ  ZŠ    V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy...

Článok

Oznam pre prvý deň v škole

Vážení rodičia, otvorenie nového  školského roka 2022 / 2023 bude dňa 5.9. 2021 nasledovne: 7:30 – 7:50         –  žiaci prichádzajú do areálu školy 8:00                    – slávnostné otvorenie 8:30                    – činnosť v triedach, 1. ročník rodičovské združenie 9:00 – 9:15         – ukončenie otvorenia školského roka 2022/2023 – školský klub detí a školská jedáleň v prevádzke nebude Žiaci pri vstupe do areálu...

Článok

Oznam riaditeľstva ZŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE príjme: – vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie. Vyžaduje sa: – kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti – bezúhonnosť – zdravotná spôsobilosť – ovládanie štátneho jazyka – serióznosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup, osobná angažovanosť Svoje...

Článok

Oznam o voľných pracovných pozíciách

OZNAM riaditeľstva ZŠ SELCE Základná škola, Školská 4, SELCE príjme: učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie. Vyžaduje sa: kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie...

Článok

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., riaditeľ Základnej školy, Školská 4, SELCE u d e ľ u j e dňa...

Článok

Oznam pre rodičov – Veľká noc

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že od 14.4.2022 (štvrtok) sa začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré budú do 19.4.2022 (utorok). Vyučovanie sa začne 20.4. 2022 (streda). Zároveň mi dovoľte v mene vedenia školy, v mene všetkých zamestnancov, ako aj v mene svojom, popriať Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov. Mgr. Peter KRÁČIK

Článok

Informácia pre rodičov

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Selciach sa uskutoční v dňoch 4.4. a 5.4.2022 od 13:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy. Zákonný zástupca sa bude môcť zápisu zúčastniť spolu s budúcim prváčikom. Zákonný zástupca na toto stretnutie prinesie: – vypísanú prihlášku, ktorú podpíšu zákonní zástupcovia dieťaťa. (V prípade, že by mal niekto...