Článok

Oznam pre rodičov – rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie ZŠ Selce, ktoré sa uskutoční dňa 21.9. 2022 ( streda ) o 16:00 hod. v budove školy. Po jeho skončení, podľa pokynov triednych učiteľov, budú nasledovať triedne rodičovské schôdzky.   Tešíme sa na Vašu účasť   Mgr. Peter KRÁČIK riaditeľ  ZŠ    V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy...

Článok

Oznam pre prvý deň v škole

Vážení rodičia, otvorenie nového  školského roka 2022 / 2023 bude dňa 5.9. 2021 nasledovne: 7:30 – 7:50         –  žiaci prichádzajú do areálu školy 8:00                    – slávnostné otvorenie 8:30                    – činnosť v triedach, 1. ročník rodičovské združenie 9:00 – 9:15         – ukončenie otvorenia školského roka 2022/2023 – školský klub detí a školská jedáleň v prevádzke nebude Žiaci pri vstupe do areálu...

Článok

Oznam riaditeľstva ZŠ Selce

Základná škola, Školská 4, SELCE príjme: – vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie. Vyžaduje sa: – kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti – bezúhonnosť – zdravotná spôsobilosť – ovládanie štátneho jazyka – serióznosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup, osobná angažovanosť Svoje...

Článok

Oznam o voľných pracovných pozíciách

OZNAM riaditeľstva ZŠ SELCE Základná škola, Školská 4, SELCE príjme: učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie. Vyžaduje sa: kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie...

Článok

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., riaditeľ Základnej školy, Školská 4, SELCE u d e ľ u j e dňa...

Článok

Oznam pre rodičov – Veľká noc

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že od 14.4.2022 (štvrtok) sa začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré budú do 19.4.2022 (utorok). Vyučovanie sa začne 20.4. 2022 (streda). Zároveň mi dovoľte v mene vedenia školy, v mene všetkých zamestnancov, ako aj v mene svojom, popriať Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov. Mgr. Peter KRÁČIK

Článok

Informácia pre rodičov

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Selciach sa uskutoční v dňoch 4.4. a 5.4.2022 od 13:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy. Zákonný zástupca sa bude môcť zápisu zúčastniť spolu s budúcim prváčikom. Zákonný zástupca na toto stretnutie prinesie: – vypísanú prihlášku, ktorú podpíšu zákonní zástupcovia dieťaťa. (V prípade, že by mal niekto...

Článok

Oznam pre rodičov – Jarné prázdniny

Vážení rodičia, od 7.3. 2022 (pondelok) sa začínajú jarné prázdniny, ktoré budú do 11.3. 2022 (piatok). Vyučovanie sa začne 14.3. 2022 (pondelok). Po skončení jarných prázdnin predpokladáme organizáciu vyučovania v normálnom režime. Na základe platných pandemických predpisov žiaci pri nástupe do školy budú musieť predložiť potvrdenie o bezinfekčnosti. Zároveň Vás chcem poprosiť v nedeľu 13.3....

Článok

Informácia k T9 a T5 2022

Testovanie  T9 2022 6.apríl 2022 náhradný termín 21.apríl 2022 Pokyny k testovaniu žiakov 9. ročníka sú zverejnené na tejto stránke. Testovanie  T5 2022 18.máj 2022 Pokyny k testovaniu žiakov 5. ročníka si prečítajte tu.