Článok

Oznam o voľných pracovných pozíciách

OZNAM riaditeľstva ZŠ SELCE Základná škola, Školská 4, SELCE príjme: učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 vychovávateľku školského klubu detí, s predpokladaným nástupom od 1.9. 2022 Platové ohodnotenie uchádzača bude podľa platných mzdových tabuliek pre dané pracovné zaradenie. Vyžaduje sa: kvalifikačné predpoklady pre daný druh činnosti bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť ovládanie...

Článok

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., riaditeľ Základnej školy, Školská 4, SELCE u d e ľ u j e dňa...

Článok

Oznam pre rodičov – Veľká noc

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že od 14.4.2022 (štvrtok) sa začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré budú do 19.4.2022 (utorok). Vyučovanie sa začne 20.4. 2022 (streda). Zároveň mi dovoľte v mene vedenia školy, v mene všetkých zamestnancov, ako aj v mene svojom, popriať Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov. Mgr. Peter KRÁČIK

Článok

Informácia pre rodičov

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Selciach sa uskutoční v dňoch 4.4. a 5.4.2022 od 13:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy. Zákonný zástupca sa bude môcť zápisu zúčastniť spolu s budúcim prváčikom. Zákonný zástupca na toto stretnutie prinesie: – vypísanú prihlášku, ktorú podpíšu zákonní zástupcovia dieťaťa. (V prípade, že by mal niekto...

Článok

Oznam pre rodičov – Jarné prázdniny

Vážení rodičia, od 7.3. 2022 (pondelok) sa začínajú jarné prázdniny, ktoré budú do 11.3. 2022 (piatok). Vyučovanie sa začne 14.3. 2022 (pondelok). Po skončení jarných prázdnin predpokladáme organizáciu vyučovania v normálnom režime. Na základe platných pandemických predpisov žiaci pri nástupe do školy budú musieť predložiť potvrdenie o bezinfekčnosti. Zároveň Vás chcem poprosiť v nedeľu 13.3....

Článok

Informácia k T9 a T5 2022

Testovanie  T9 2022 6.apríl 2022 náhradný termín 21.apríl 2022 Pokyny k testovaniu žiakov 9. ročníka sú zverejnené na tejto stránke. Testovanie  T5 2022 18.máj 2022 Pokyny k testovaniu žiakov 5. ročníka si prečítajte tu.

Článok

Pytagoriáda

Výsledky školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda – 9. 12. 2021 sa konalo školské kolo Pytagoriády online formou. Žiaci riešili 15 úloh za 60 minút. Úspešný riešiteľ musel vyriešiť správne aspoň 10 úloh. Za každú úlohu získal 1 bod. Úspešný riešiteľ mohol získať navyše 1 bod za každé 4 minúty odovzdané pred časovým limitom. 3.ročník –...

Článok

Oznam pre rodičov od 10.1.2022

Vážení rodičia, v prvom rade mi dovoľte v mene vedenia školy ako aj všetkých zamestnancov popriať Vám šťastný a úspešný rok 2022. Zároveň posielam informáciu o  organizácii vyučovania v termíne od  10.1. – 14.1. 2022: prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: 1/    žiaci ročníkov 1 až 4 sa učia prezenčne. Od   6:30 –...

Článok

Oznam pre rodičov – Vianoce

Vážení rodičia, od 17.12. 2021 (piatok) sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú do 9.1. 2022 (nedeľa). Vyučovanie sa začne  10.1. 2022 (pondelok). Vzhľadom k súčasnej často sa meniacej pandemickej situácii Vás chcem poprosiť, najmä pred koncom prázdnin, o sledovanie aktuálnych oznamov školy  na webe, ako aj vo Vašich emailových schránkach, kde budeme o prípadných zmenách včas informovať. Informácie...