22. marec – Svetový deň vody

Dňa 22.3. si každoročne pripomíname svetový deň vody. Tento rok sme naše aktivity zamerali nielen na ochranu vody, ale na ochranu celej prírody, keďže jednotlivé zložky prírody sú navzájom poprepájané a ovplyvňujú sa. Do aktivít sa zapojili takmer všetci žiaci. Najmenší žiaci riešili tajničku a kreslili podoby vody v prírode do kvapiek, ktoré vystrihovali. Tretiaci opisovali cestu kvapky Aničky Priesvitnej v prírode. Štvrtáci sa zamysleli nad konkrétnymi návrhmi ochrany vody a prírody. Piataci vyrobili papierový model rieky a vodopádu. Siedmaci a ôsmaci vytvorili plagát na danú tému. Žiakov zaujal videofilm o rieke Dunaj. Diskutovali sme o význame riek z hľadiska ochrany nielen vody, ale i živočíšstva, rastlinstva a podzemných vôd. Na záver aktivít sme si urobili výstavu prác a najaktívnejší žiaci boli odmenení titulom Vodného prieskumníka.